Klimaovervågning

Det hele er i bevægelse. Efter istiden hæver landet sig generelt og klimaændringerne gør at havet omkring os stiger hurtigere og hurtigere. Derudover synker landskabet lokalt en række steder – ikke mindst i de sårbare lavtliggende kystområder, hvor der kan være store værdier at beskytte – såsom infrastruktur, bygninger og i yderste konsekvens dyr og menneskeliv.

Klimaudfordringerne i Danmark

Klimaudfordringer kan groft sagt opdeles i to – de daglige og fremtidige problemer med en generel stigende vandstand i kombination med lokale sætninger, som vil give store hydrauliske udfordringer for eksisterende afløbssystemer og vandveje.

Det andet problem vil være de ødelæggende ekstremer med kraftige storme, høje vandstande og nedbør i kombination med høje grundvandsniveauer. Vi er heldigvis stadig påvirket af landhævningen efter istiden og i den nordlige del af landet tager det toppen af effekten fra vandstandsstigningen, men det ændrer ikke ved det faktum at land og vand nærmer sig hinanden i et hurtigere og hurtigere tempo og at hele landet relativt er på vej i havet – hurtigst i det sydlige Danmark og langsomst i Nordjylland

Investering i klimasikring

Ved investering i klimasikring er det vigtigt at tage højde for landbevægelser og vandstandsstigning, herunder ekstreme vandstande fra Kystdirektoratets opdaterede Højvandsstatistikker. Generel landhævning og vandstande måles i omkring 80 havne til brug i stormflodsvarsling.

Lokale sætninger er dog ofte overset i oversvømmelsesscenarier, selvom de kan være større end den aktuelle vandstandsstigning. Selv små sætninger kan få betydelig effekt over tid, fx over 50 eller 100 år. Derfor bør fremtidige klimainvesteringer omfatte kortlægning af lokale landbevægelser ved hjælp af satellitdata. Rummet kan hjælpe med at skabe opdaterede terrænmodeller, der sammen med vandstandsmålinger og højvandsstatistikker giver et solidt grundlag for lokale/regionale klimasikringsinvesteringer.

Vi kan levere retvisende datasæt og modeller, der kan hjælpe med:

Et aktualiseret grundlag for beslutninger vedrørende klimainvesteringer på kort og lang sigt

En betydelig besparelse gennem dokumenteret behovsbaseret investering

Skabe tryghed for borgerne, så de kan sove trygt om natten, selv når stormen raser

En investering i klimatilpasningen

Ifølge FN's klimapanel forventes havniveauet at stige mellem 40 og 120 cm inden 2100. En usikkerhed på mindst 80 cm vil få enorme konsekvenser for investeringernes størrelse. Derfor er det vigtigt at følge udviklingen løbende og kombinere nye data med historiske og eksisterende tidsserier.

Dette vil muliggøre udviklingen af nye valide modeller, der kan udgøre fundamentet for at, investeringerne har det ønskede sikringsniveau mod fremtidens oversvømmelser. På landsplan må der forventes investering i klimatilpasningen på et tocifret milliard beløb.