Satellitscreening - en omsætning af satellitdata til
samfundsmæssige værdier

Screening ved hjælp af satellitdata er blevet en værdifuld ydelse i kortlægningen af
jordoverfladens bevægelser, som giver den nødvendige information til at identificere områder,
bygninger og anlæg, som bør overvåges i behovstilpassede monitoreringsprogrammer.

Denne tilgang fokuserer især på rådgivning og hvordan man kan optimere arealanvendelsen for at
imødekomme både nuværende og kommende udfordringer.

Infrastruktur & Klima

Kloak- og ledningsnetværk i jorden

Cirka 65-75%

af værdien af forsyningsvirksomhedernes aktiver er placeret under jorden som en vigtig del af den underjordiske infrastruktur.

Når jorden bevæger sig på grund af geologiske forhold, ændringer i grundvandet eller ændringer i belastningen af overfladen, kan afløbssystemets forhold ændre sig over tid. Dette kan medføre problemer som tab af hældning og nedsat funktionalitet, hvilket også påvirker kloaknettets forventede levetid.

En screening kan kortlægge risici for områder eller strækninger af ledninger, der kræver nærmere undersøgelser, eventuelt med supplerende målinger af brønde.

Infrastruktur & Klima

Jernbanestrækninger

Jernbanespor, skinner, sveller og anlæg kan ofte identificeres som faste punkter på satellitradarbilleder. En screening kan identificere ustabile områder på strækningerne, f.eks. over dæmninger og broer.

Med klimaændringerne vil der være hyppigere ekstremregn, hvilket kan påvirke dæmningers bæreevne og i yderste konsekvens passagersikkerheden. Produktet kan være et farvet kort, der viser bevægelser langs en strækning som f.eks. Hobro-Aalborg eller terrænet omkring Storebæltsforbindelsen.

Byggeri og anlæg

Ved at screene et byområde kan man identificere sætninger i større bygninger og huse. Dette kan være meget nyttigt, især når man overvåger den eksisterende bygningsmasse, mens anlægsarbejder udføres i umiddelbar nærhed. En screening kan dokumentere historiske bevægelser i området over en periode på 5-7 år.

Denne information er normalt meget værdifuld, når der planlægges et mere detaljeret overvågningsprogram for et nyt anlæg, f.eks. i Nordhavnen. Screeningen kan angive, hvor faste punkter skal etableres, og hvilke officielle punkter der skal danne udgangspunktet for overvågningen. Produktet kan være et farvekort, der viser sætninger og deres størrelser fx mm/år, eventuelt kombineret med tidsmæssige serier for enkelte punkter.

Klima

Oversvømmelse

Med stigende havniveau og lokal sætning af jorden, især i bebyggede lavtliggende kystområder, kan satellitdata anvendes til at kortlægge og forudsige risikoen for oversvømmelse under forskellige scenarier, f.eks. 10, 20, 50 og 100 års hændelser. Dette baseres på en kombination af statistikker for højvand og landskabets sætninger.

Produktet kan være et kort, der viser omfanget af oversvømmelse ved forskellige scenarier, hvilket giver en indikation af, hvor og hvornår der er behov for investeringer i klimasikring, f.eks. forhøjede diger.

Infrastruktur

Broer

Broer i Danmark kollapser normalt ikke, men ændrede og ekstreme vejrforhold kan påvirke deres styrke og bæreevne. Vejdirektoratet alene vedligeholder 2500 broer, og Banedanmark vedligeholder ca. 2000 broer. Der er også en række kommunalt ejede broer, der forbinder veje i kommunerne.

Dette udgør et enormt marked, og anvendelsen af satellitdata kan bidrage til store besparelser ved at udføre behovstyret screenings undersøgelser hver måned eller måske hver tredje måned. Hvis screeningsundersøgelsen viser pludselige ændringer, kan der iværksættes et mere omfattende overvågnings-/monitoreringsprogram.